Samarbeidsutvalg

Foreldrerådet består av samtlige foreldre i barnehagen.

Foreldrerådet skal i følge barnehageloven fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til et godt samarbeid mellom foreldregruppa og barnehagen. 

FAU består av 1 representant og 1 vara fra hver avdeling. 

FAU kaller inn til og leder foreldrerådsmøter, samt tilrettelegger arrangementer i barnehagen som f.eks Sommerfest for foreldre, barn og barnehagens personal.

SU består av 2 representanter fra foreldrerådet, 2 fra personalet og en fra eier. Daglig leder møter sitter som eiers representant, og har møte-, tale- og forslagsrett i samarbeidsutvalget. 

SU er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ, og arbeider med saker som det er viktig at foreldrene og barnehagen har en dialog rundt.