Kanonen barnehages pedagogisk grunnsyn

«Hos oss skal alle få mulighet til å bli den beste utgaven av seg selv.»

Pedagogisk grunnsyn: Vårt pedagogiske grunnsyn er den virkelighetsoppfatning, og de kunnskaper, verdier og holdninger som ligger til grunn for vår pedagogisk virksomhet.

Våre grunnverdier respekt, anerkjennelse og likeverd henger tett sammen. Respekt handler for oss om å anerkjenne og godta ulikheter. Vi viser anerkjennelse ved å la hvert enkelt barn eller voksen ha rettigheter over sine meninger, tanker og opplevelser. I vår barnehagen er vi likeverdige tross alder og stilling, alle har rett til å si hva de mener, og rett til å bli hørt.

I Kanonen barnehage skal personalet:

  • Møte barns undring på en utfordrende og utforskende måte slik at det danner grunnlag for et aktivt og utviklende læringsmiljø.
  • Sørge for at barnas interesser og spørsmål dannerutgangspunktet for læringsprosesser og prosjekter.
  • Være oppmerksom og åpen for det unike hos hvert enkelt barn.
  • Gi barna mulighet til å medvirke i sin egen hverdag.
  • Anerkjenne ulike synspunkter hos både barn og voksne.